Skissen

Mager tallskog med ris och lavar på marken.
Naturen i naturreservatet Skissen är omväxlande. Variationen består av ett kuperat landskap med berghällar, sjöar, tjärnar, bäckar, småmyrar och skogsbestånd av olika ålder, trädslagsblandning och slutenhet. Allt detta skapar en fin omväxling i landskapet.

Den skogsklädda bergshöjden som utgör högsta punkten i reservatet når drygt 150 meter över havet. Jordlagren är tunna, och här och där syns berghällar.

Eftersom hela området ligger under högsta kustlinjen kan även svallade moränytor och till och med svallgrus och sand påträffas, särskilt söder om Hedmossen. Utmed delar av reservatets västra gräns finns en isälvsavlagring.

Markerna är som regel magra här, men sluttningarna ned mot sjöarna rymmer näringsrikare delar. Området som ligger mellan sjöarna Svartskissen och Klar-Skissen avsattes 1948 som domänreservat. Resten av området ingår i ett nyare domänreservat där skogsbruk tidigare tilläts men omloppstiderna förlängdes. Skogen består till största del av granskog, barrblandskog och tallskog där de äldsta bestånden är uppemot 250 år. Området är småkuperat. Det finns två små sjöar och några mindre tjärnar samt ett par bäckar i området. Skogsbestånden är av olika ålder, trädslagsblandning och slutenhet och skapar omväxling i landskapet.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Skissen

Bildades: 2011
Storlek: 141 ha
Kommun: Avesta
Läge: Cirka 13 km öster om Horndal.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här
Den statliga skogsöverens-kommelsen
2008 slöts en överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket, för att skydda cirka 70000 hektar naturvårdsintressant skog på Sveaskogs marker. Detta är en av områdena som ingår i överens- kommelsen. Läs mer om skogsöverenskommelsen