Kungsgårdsholmarna och Prostnäset

Här finns några av Dalarnas största och äldsta ekar, och det är i just lövskogen de högsta naturvärdena finns. Reservatet består av Kungsgårdsholmarna i väst och Prostnäset i öst, men inkluderar även en liten del av Sandholmen.

Lövskogar och gamla ekar

På Kungsgårdsholmarna i reservatets västra delar växer lövskogar med höga naturvärden. Det finns inte så mycket lövträd i landets skogar längre. Skogarna på Kungsgårdsholmarna och Prostnäset har inte bara just mycket lövträd, utan andra höga naturvärden. Därför är det extra viktigt att skydda dem.

Det krävs dock en del skötselåtgärder för att hålla borta gran från området. På Kungsgårdsholmarna finns det även flera gamla grova ekar på vilka man har hittat många ovanliga arter. Dessa ekar är viktiga att bevara och det är även angeläget att säkra återväxten av ek i området.

Vid Prostnäset i reservatets östra delar består skogen till största delen av hyggen och ungskogar. Genom att hålla tillbaka granen i området kommer man även här på sikt kunna få fram lövskogar med höga naturvärden.

Älvnära friluftsliv med fågelkvitter

Området är väldigt naturskönt med ständig närhet till älven. De gamla ekarna på Kungsgårdsholmarna är populära utflyktsmål. På själva Kungsgårdsholmarna finns även den äldsta lövskogen. Ett besök på våren och försommaren i lövskogarna bjuder på vitsippor och fågelsång. På sommaren sluter sig skogen och här finns snåriga buskage. På grund av det kan det vissa år vara mycket mygg i området. Prostnäset med sina nyupptagna hyggen bjuder i dagsläget inte på upplevelser av orörd natur.

På själva Kungsgårdsholmarna finns det några mindre upptrampade, men omarkerade stigar. Över Roleden finns en gammal bro som är i väldigt dåligt skick. Var försiktig!

Prostnäset är lättillgängligt och man kommer ända fram till reservatsgränsen via vägen mellan Utsund och Folkärna. Det finns en nybruten väg och en gammal traktorväg på västra delen av Prostnäset. På Prostnäsets sydöstra hörn finns några fina klippor. Här finns även en eldplats och bryggor, som dock är dock i dåligt skick. På Prostnäset finns även en raststuga med tillhörande torrdass som tillhör Bäsingens Fiskevårdsområdesförening.

Några av stigarna och den gamla bron över Roleden kommer så småningom att rustas upp. Läs mer om detta i skötselplanen, nedan till höger.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
- framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det inte heller tillåtet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Röjning av gran pågår!

Här nedan syns tre före-och-efter-bilder, före röjning av gran och efter röjning av gran i området. Det visar även ett bildspel med bilder från en röjning av gran i januari 2017.
Foto: Uno Skog och Anders Heurlin, Länsstyrelsen Dalarna.


 Fakta om Kungsgårdsholmarna

Bildades: 2015
Storlek: 158 ha
Kommun: Avesta
Läge: Cirka 5 km rakt öster om Avesta centrum.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga speciella anordningar finns, men planeras - se texten.
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här