Krokbäcken

På stjälken sitter flera små liljekonvaljeliknande blommor. Växer i tjock, grön mossan på marken.

Strax väster om Horndal ringlar Krokbäcken fram genom en dalsänka. Områdets högsta naturvärden finns kring bäcken med gamla träd, död ved och flera hotade eller sällsynta arter.

I västra delen av naturreservatet har bäcken skurit ur en ravin. I de branta sluttningarna växer mest gran, men det finns även gott om grova tallar och gamla björkar. Här är luftfuktigheten hög och det finns många döda träd.

Längre österut finns både ungskog och kalhyggen, men också ett litet bestånd gammal tallskog som höjer naturvärdet. Området ska få utvecklas fritt.

Foto: Per Gustavsson, Länsstyrelsen Dalarna.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Krokbäcken

Bildades: 2011
Storlek: 75 ha
Kommun: Avesta
Läge: 7 km nordväst om Horndal
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här
Den statliga skogsöverens-kommelsen 2008 slöts en överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket, för att skydda cirka 70000 hektar naturvårdsintressant skog på Sveaskogs marker. Detta är en av områdena som ingår i överens- kommelsen. Läs mer om skogsöverenskommelsen