Åsboholmen-Isaksboholmen

Reservatet består av två moränholmar i Dalälven med gammal naturskogsartad blandskog. Landskapsbilden präglas av de skogklädda öarna i ett vackert älvlandskap.

Området är botaniskt intressant genom att blandskogen på öarna är opåverkad av mänskliga aktiviteter.

Öarna är zoologiskt intressanta bland annat genom den mycket artrika fågelfaunan.

Från geologisk synpunkt kan konstateras att öarna ingår i Döda Fallens genes.

I reservatet är det inte tillåtet att:

- störa djurlivet (t ex närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande, klättra i boträd)
- medföra ej kopplad hund
- göra upp eld- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, ta frö och att skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
- tälta.


 Fakta om Åsboholmen-Isaksboholmen

Bildades: 1986
Storlek: 6 ha
Kommun: Avesta
Läge: I Dalälven mellan Avesta och Krylbo.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan