Prästgårdsängen i By

I vackert läge med utsikt över de betade strandängarna ner mot älven, ligger Prästgårdsängen. Ängen, som sköts av kommunen, har en ovanliga flora.

Ovanligt ovanliga blommor växa här

Vid ett besök tidigt på våren - dessutom en regnig dag,
fanns inte mycket blommor att beskåda.
Bara nån enstaka midsommarblomster och bladen till bockroten.
Däremot upptäcktes en något förvånad vinbergssnäcka,
som här kryper på gränsen till sin nordliga utbredning.

Men det här är en ovanlig äng, med ovanlig arter
på en typ av vegetation som också är ovanlig.
Typen kallas ängshavretorräng, vilken är mycket sällsynt i Dalarna.

Flentimotej har här sin enda växtplats i länet.
Brudbröd och backsmörblomma blommar rikligt,
åtminstone under ej alltför torra somrar. 

Ängshavre och luddhavre är de arter som det finns mest av,
och enstaka exemplar av backglim kan hittas.
Backvial bildar stora, vackert blommande snår. 
Man har även sett knölsmörblomma och backklöver här.

Informationen om arterna är hämtad ur "Floran i By socken"
av Per Gustav Dalhielm, Avesta 1995.  

Hitta hit

Det är dock inte så lätt att hitta till ängen, trots att den ligger så nära både kyrka och väg. Framför den gamla prästgården, söder om kyrkan,
växer en syrénhäck. Vid dess södra ände finns en liten öppning i häcken. Genom den når man ängen. Se pilen på bilden nedan. 

Se även skillnaden på hur det ser ut 2017, jämfört med det gamla vykortet från By kyrka (okänt årtal - kanske någon som vet?).

 

 


I reservatet är det inte tillåtet att:

- göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål
- plocka eller gräva upp örter
- fånga eller insamla djur
- framföra motordrivet fordon i terrängen
- beträda eller färdas inom området annat än på anvisad stig eller väg
- rida eller cykla
- inplantera ett för området främmande växt- eller djurart
- tälta
- göra upp eld


 Fakta om Prästgårdsängen

Bildades: 1997 (av Avesta kn)
Storlek: 0,15 ha
Kommun: Avesta
Läge: Cirka 150 m söder om kyrkan i By kyrkby
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här

 Content Editor