Veksjömyr

De vidsträckta våtmarkerna inom Veksjömyr är helt orörda och byggs upp av en stor variation av olika våtmarkstyper. Skogarna i är i många delar av hög ålder med ringa och försvinnande spår av skogsbruk. Merparten utgörs av tallskog med inslag av mycket gamla träd. I myrkanter och längs vattendrag växer en vacker granskog med mycket hänglavar på träden. Den ovanliga varglaven växer på gamla torra stubbar på myrarna.

Djurlivet omfattar nordligt förekommande arter med sällsynta inslag. Särskilt rik är fågellivet på myrarna.

Området är variationsrikt både vad gäller trädens trädslagsblandning, åldersfördelning och dimensioner. Det finns bitvis mycket död ved i olika storlek och nedbrytningsstadier. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för en stor artrikedom både bland växter och djur.

Skyddet av skogen i Veksjömyrs naturreservat är därför ett led i bevarandet av den biologiska mångfalden i länet.

Kulturhistoriska värden

Två fornlämningar i form av fångstgropar och en blästplats finns dokumenterade från områdets södra del. Området har under självhushållningsepoken nyttjats på sedvanligt vis genom fäboddrift och myrslåtter. Talrika spår efter forna tiders dimensionshuggningar påträffas.

Friluftsliv

Veksjömyr kan erbjuda besökaren en fin upplevelse av stormyrens skönhetsvärden, förstärkt av sjöarna och de talrika småvattnen. Gammelskogen på tallåsarna eller gransumpskogen längs vattendragen bidrar till den vildmarksbetonade inramningen. Fiske och jakt kan utövas i en tilltalande vildmarksmiljö.

Lissbäckskojan är en eldpallkoja som står öppen för allmänheten och sköts av Särna-Idre Besparingsskog (Besparingen). Vid Djuptjärnen finns en iordningställd rastplats med en slogbod som sköts av Särna-Idre Fiskevårdsområdesförening. Här finns även en parkeringsyta intill vägen. En enkel bro leder över Lemmuvadet och sköts av Besparingsskogen.
Se karta med rastplatser, parkering och skoterleder här

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande mindre torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld. Undantaget gäller inte torrakor, lågor och tjärstubbar.
- framföra motordrivet fordon i terrängen, vilket gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att framföra snöskoter då marken är snötäckt. Fram till den 31 mars och därefter företrädesvis på markerad skoterled enligt bilaga 3. För färd utanför led ska särskilda aktsamhetsregler beaktas - läs mer här

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom inte tillåtet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter), med undantag för insamling av vattenlevande insekter.


 Fakta om Veksjömyr

Bildades: 2014
Storlek: 2712 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Ca 12 km söder om Idre. 
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan