Vedungsfjällen

Vedungsfjällen ligger i gränstrakterna mellan Dalarnas och Jämtlands län. Området utgör en isolerad östlig utlöpare av Dalafjällen och är typiska lågfjäll med mjukt rundade toppar.
Området hör till kanske ett av Sveriges mest okända fjäll, men trots dess anonymitet finns här flertalet fascinerande företeelser. Vad sägs om en av Sveriges sista utpost för vildren, det vackra vattenfallet i Yxningån, ett stort brandfält efter en förödande brand den varma sommaren 1959, länets näst högsta berg Sömlinghågna och det märkliga tundrafenomenet palsar!

Ängar och lada framför vattendrag. I bakgrunden ett fjäll som sticker upp i horisonten.
Lill-fjäten flyter fram i ett höstklätt landskap. Vedungsfjällen tornar upp sig i bakgrunden. Foto: Maria Jons.

Höga berg...

Dalarnas näst högsta berg Sömlinghågna, 1195 meter över havet, ligger alltså i reservatets nordkant, till häften in i Härjedalen. Från Lofsdalen finns markerade vinterleder till och runt berget och en våffelstuga som många besöker vintertid. Andra höga berg i området är Oxvålen och Fröberget som hyser rika ängsgranskogar med fjällkvanne. På Oxvålen finns även en rest av gammal granskog som tack vare sin höga fuktighet undgått brand under lång tid. Utanför reservaten är sådana skogar numer en mycket ovanlig företeelse eftersom de i stor utsträckning har avverkats, men här finns de alltså kvar.

... och djupa dalar - eller raviner

I Yxningaån, strax öster om Fröbergsvallen finns ett vackert vattenfall. Följer man stigen uppför Svartåsen kommer man till ån och fallet. Ån rinner fram i en ravin och på en sträcka av ca 300 meter faller ån 50 meter och bildar flera små vackra vattenfall. I folkmun kallas Yxningåfallen för Brudslöjan.

Brandfält

Undgått brand har dock inte delar av skogen på Fröberget. Omkring trettio hektar gammal granskog hann brinna av efter en hel veckas brand under den torra och varma sommaren 1959. Än idag står den brunna skogen kvar orörd, kanske ett av våra märkligaste brandfält.

Renlav betas här av ren

Gulgrön renlav täcker fjället på sina håll, men inte alls i samma utsträckning som till exempel på Fulufjället, där det inte finns renar. Här betar renar ofta och går därför hårt åt lavtäcket. Tamrenens vilda ättling, vildrenen hade för 150 år sedan faktiskt en av sina sista utposter här på Vedungsfjället.

Märkliga frostfenomen

Vandrar man vidare upp på fjället där de glesa hedskogarna börjar och de torrare rismyrarna fyller ut dalgångarna, kan man få uppleva ett märkligt frostfenomen som är mer vanliga på den sibiriska tundran. Det är meterhöga tuvor av torv vars kärna är av is – på tundran tinar de inte ens under sommarmånaderna, så kallade palsmyrar. Här hinner de kanske göra det, men bygger ändå upp märkliga torvformationer.

Rikt fågelliv...

Ett av länets största sammanhängande myrområde är beläget i sluttningen nedanför Vedungsfjället. Området är en mosaik av fastmarksholmar, myrar, kärr och större och mindre vattensamlingar. Här är fågellivet rikt och du kan stöta på arter som fjällpipare, ljungpipare, brushane och småspov.

...men fattig flora

Floran i området är relativt artfattig men är av intresse som sydlig utpostlokal för flera nordliga arter. Här finns till exempel fjällkvanne och tromsögontröst.

Myrar med gles skog i stråk mellan myrarna. Kalfjäll i bakgrunden.
Vidsträckta myrar med strängar av lågvuxen skog mellan. Här trivs många fåglar och rovdjur som kräver stora orörda områden. Foto: Lennart Bratt.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda träd och buskar, vindfällen inräknade eller att gräva upp växter eller borttaga mossor och lav,
- köra i terräng med motordrivet fordon med undantag för följande: Terrängskoter får framföras på snötäckt mark på därtill avsedda leder (skoterleder). Ägare eller nyttjare av fritidshus eller fäbod belägna inom naturreservatet får från närmaste väg eller skoterled framföra terrängskoter på snötäckt mark till och från fritidshuset eller fäboden. Färdvägen skall väljas på ett sådant sätt att skador på naturen undvikes. Körning får ske i samband med polis-, tull- och räddningsverksamhet. För länets fjällräddningspatruller gäller särskilda föreskrifter som framgår av reservatets skötselplan.
- vid uppgörande av eld använda annat än nedfallna grenar eller till reservat medfört eget bränsle eller för ändamålet på platsen upplagt bränsle,
- landa med luftfartyg. Undantag gäller vid polis-, tull- och räddningstjänst, i samband med tillsyn och skötsel av naturreservatet samt i direkt samband med renskötsel.
- i bergsstup ägna sig åt bergsklättring.


 Fakta om Vedungsfjällen

Bildades: 1995
Storlek: 19 400 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Nordost om Idre, 4,5 mil bilvägen, 5 mil från Särna.
Länk till hitta.se
Länk till Svergies länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Service: Se karta över rastskydd och leder här
Från Lofsdalen går leder in i Vedungsfjällen - läs mer på www.lofsdalsspar.se
Folder: Beställ folder här
Ladda hem folder här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här