Vålåberget

Vill du uppleva en riktig urskog?  Vålåbergets naturreservat, fyra kilometer från Idre, ligger längs en bergskant med klippor. Det har gjort att en del av skogen i princip helt lämnats orörd från tidigare avverkningar. Något som är mycket ovanligt i Sverige.

Vålåbergets topp ligger på 593 meter över havet. Reservatets lägsta delar ligger på omkring 475 m ö h. Vålåbergets diabasbrant har mycket intressanta och artrika klippor och rasbranter. Kärlväxtfloran är av typisk sydbergsnatur, kanske det främsta exemplet på detta i norra Dalarna. Exempel på sydbergsarter som finns i reservatet är svartbräken, stenbräken, hällebräken, blågröe, grönpyrola och bergglim.

Skogen i den stora branten är ren tallurskog. Tallskogen nedanför rasbranten är dimensionsavverkad och med bara ett fåtal lågor och döda träd, men blockrikedomen gör att skogen ändå kan klassas som nyckelbiotop. Bland påträffade arter kan nordlig fjädermossa, lunglav, skrovellav, dvärgbägarlav, knottrig blåslav och pudrad rosettlav nämnas.

Området har även ett givet faunistiskt värde. Vid rik gnagartillgång utnyttjar rovfåglar branterna som boplats.

Berggrunden inom naturreservatets består av diabas. Jordarten utgörs av ett tunt täcke av morän där berg ställvis går i dagen.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
- framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Vålåberget

Bildades: 2013
Storlek: 62 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Ca 5 km sydöst om Idre.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Den statliga skogsöverens-
kommelsen
I juni 2008 slöts en överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårdsintressanta. Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse.
Läs mer om skogsöverenskommelsen