Svartgessi

Illustration pågren vid litet kärr. Tallar i bakgrunden.
Svartgessi är beläget i Dalarnas sandstensområde strax väster om Gryveldammen i Älvdalens kommun, cirka 25 kilometer nordväst om Älvdalen. Områdets norra del domineras av myrmark.  Skogen är olikåldrigt med stort inslag av torrakor. De äldsta tallarna är omkring 400 år, flera med spår av forna skogsbränder.

Reservatet ligger på Svartgessiåsen och består av talldominerad skog och myrmark. Som i många naturskogar har även skogen i Svartgessireservatet kommit upp efter skogsbränder. Många arter som är beroende av död ved finns här. En mindre bilväg går tvärs genom området som är påverkat av skogsbruk, men huggningen har varit måttlig och skogen har totalt sett ändå ett stort naturskogsvärde.

I området finns två tjärnar. Svartgessitjärnen gränsar mot myren i norr. Stränderna kantas bitvis av gungfly. Den andra, mindre tjärnen, ligger i det nordvästra hörnet av reservatet.

 

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd   och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och   vedsvampar,
- elda annat än på anvisad plats,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i   samband med räddningsverksamhet,
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.


 Fakta om Svartgessi

Bildades: 1996
Storlek: 69 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Reservatet ligger cirka 25 kilometer nordväst om Älvdalen. Svartgessi kan nås från två håll eftersom området genomkorsas av en skogsbilväg. Från riksväg 70 väster om Svartgessi leder skogsbilvägen cirka 3 km till reservatet. Från det andra hållet går skogsbilvägar 6 km från den allmänna vägen mellan riksväg 70 och Lövnäs.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Folder: Beställ foldrar här (i samma folder som Rensjön)
Ladda hem folder här