Stenskrullen

Reservatet består av gammeltallskog på näringsfattig mark. I gamla träd och stubbar kan man se spår av skogsbränder, som var en vanlig naturlig störning i våra skogar, innan människans brandbekämpning blev effektiv.
Närbild på en hög stubbe utan bark, men med brunsvarta skador i stammen.

I Stenskrullen är det tallskog som dominerar och det finns gott om torrakor och gammeltallar.

Skogstypen i reservatet är typisk för hur Särnaskogarna såg ut innan det moderna skogsbruket slog igenom. Skogen är i huvudsak tvåskiktad, vilket betyder att det finns träd av två åldrar. De flesta träd är kring 150 år gamla och sedan är det ett åldersglapp upp till den äldre generationen, där de äldsta träden nått en ålder på 450-500 år! Detta är ett tydligt spår efter forna tiders dimensionsavverkningar. Man avverkade enbart de träd som hade uppnått en viss grovlek, och lämnade träd med mindre omfång. Även fast du kommer att se spår av människans ingrepp i skogen så har den aldrig blivit utsatt för kalhuggning.

Området har också varit utsatt för bränder. Många brutna stub- bar, torrved och lågor har spår efter brand i form av kolrester i veden. Levande tallar har som mest tre bränder invallade.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd   och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och   vedsvampar,
- elda,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i   samband med räddningsverksamhet,
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.


 Fakta om Stenskrullen

Bildades: 1996
Storlek: 49 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Cirka 15 kilometer sydost om Särna. Följ vägen mot Sveg från Särna, förbi Östomsjön.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Folder: Beställ foldrar här (i samma folder som Piltlokarna och Kullbodåsen)
Ladda ned folder här
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan