Södra Trollegrav

Området består huvud- sakligen av en 4 km lång bäckravin med branta väggar. Trolle- gravsbäcken har sitt lopp genom ravinen som löper från Troll- tjärn i norr till Granån vid reservatsgränsen i söder. Ravinen har eroderats ut i berget genom frostsprängning. Berggrunden, som utgörs av bredvadsporfyr är särskilt känslig för frost-sprängning.

I ravinen utgörs vegetationen av en frodig granskog med anmärkningsvärt höga träd. En gran har uppgivits vara 41 meter. Granskogen saknar spår av avverkning och skogsbränder. Ålder beräknas till ca 250 år. Fuktigheten och den gamla skogen i ravinen bidrar till ett gynnsamt lokalklimat för de hotade vedsvamparna rynkskinn och rosenticka. Hässlebrodd och fjällskära förekommer i den rika högörtsvegetationen närmast bäcken.

Ravinens sidor är bevuxna med tallskog som bitvis är påverkad av brand. Flera träd har upp till sex bränder invallade som brandljud i den skadade barken. En del träd är mycket gamla och en tall har åldersbestämts till 400 år. Hela området har naturskogskaraktär med döda träd i form av lågor (liggande döda träd) och torrakor (stående döda träd) både av löv- och barrträd.

Foto: Jenny Sander, Länsstyrelsen Dalarna.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd   och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och   vedsvampar,
- elda,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i   samband med räddningsverksamhet,
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.


 Fakta om Södra Trollegrav

Bildades: 1996
Storlek: 155 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Reservatet ligger ca 25 km sydost om Särna.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Ladda ner folder
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här