Smolbäcken

Utsikt från branten
Smolbäckens naturreservat ligger vid Långfjällets södra spets. Här finns en gammal blandskog längs fjällbranten. Smolbäcken forsar fram i flera vattenfall längs sluttningen. Sällsynta lavar som hållav och trådbrosklav växer på träden. I ett rikkärr, en slags myrmark med kalk, skapas en oas med för fjällen ovanliga växter. Här växer bland annat trådfräken, tagelstarr, brudsporre och tibast.

Över den branta sydvästbranten av Nadden, i Långfjällets naturreservat störtar Smolbäcken ned i det angränsande reservatet som fått dess namn. Reservatet ligger mellan omkring 540 och 675 meter över havet.

Här finns en intressant och artrik miljö, vilket understryks av fyndet av hållav som är ett av tre kända fynd i länet. Även den mycket sällsynta trådbrosklaven är funnen här. Nedströms längs bäcken är vegetationen rik med bland annat strutbräken. Skogen innehåller här högstammig gråal. Skogen i sluttningarna på ömse sidor om bäcken är naturskog, medan skogen på den flacka marken mot sydost är kalavverkad. Där stod sannolikt ett intressant rikt gråalkärr att döma av uppslaget av gråal som har följt av avverkningen. I detta rikkärr finns till exempel trådfräken, tagelstarr, brudsporre och tibast.

Den branta sluttningen sydöst om Smolbäcken är en intressant, upprepat brunnen tallskog, där enstaka glest stående grova överståndare står omgivna av olika generationer tall, ofta mycket tätt och med klena dimensioner. Denna beståndskaraktär är idag ovanlig i länets skogar.

Berggrunden inom naturreservatet utgörs av kvartsit och jordarten består av morän.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
- framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Smolbäcken

Bildades: 2013
Storlek: 111 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Reservatet ligger ca 15 km norr om Idre.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Den statliga skogsöverens-
kommelsen
I juni 2008 slöts en överens-kommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårds-intressanta. Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse. Läs mer om skogsöverenskommelsen