Skärbäcken

Skärbäcken är ett litet naturskogsområde beläget på Rotälvens västsida på Älvdalens skjutfält.

Södra delen av reservatet domineras av gles och grov tallskog där träden uppnår en ålder av drygt 300 år. Norrut liksom i branten mot älven ökar graninslaget men även här förekommer en del stora tallar. Området är endast måttligt påverkat av skogsbruk. Den enda form av uttag som förekommit i området är avverkning av vindfällen och torra träd. 

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd   och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och   vedsvampar,
- elda,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i   samband med räddningsverksamhet,
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.


 Fakta om Skärbäcken

Bildades: 1996
Storlek: 6 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Ca 30 km norr om Älvdalen, strax söder om Rotensugnets reservat.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Folder: Beställ foldrar här (i samma folder som Rotensugnet)
Ladda hem folder här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan