Sågbäcken

Vattendraget Sågbäcken består av en frodig bäckravin med mycket grov granskog och en stor mängd lågor. Ytterligare bäckdråg rinner fram i sluttningen omgivna av granbestånd som har stora mängder död ved och hyser många spännande arter. Vissa delar av Sågbäcken är djupt nedskuren i berggrunden med värdefulla, mossbelupna lodytor. Smärra fall finns även, och på lodytor och granar intill ett sådant har den starkt hotade trådbrosklav påträffats. Ställvis är markfloran örtrik, med arter som trolldruva, ögonpyrola, smultron och hundkex. Här och var påträffas gamla sälgar med riklig påväxt av skrovellav. Skogen är mycket rik på hänglavar, och många rödlistade arter har här sina hem, t.ex. den mycket hotade osttickan. Gamla granar blir allt sällsyntare i Sverige, då huggningarna av urskog alltjämt fortsätter. Därför är Sågbäcken ett mycket skyddsvärt område med höga naturvärden.  Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Sågbäcken

Bildades: 2011
Storlek: 277 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Ca två mil nordöst om Idre.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Service: Inga anordningar finns.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Den statliga skogsöverens-kommelsen
I juni 2008 slöts en överens-kommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårds-intressanta. Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse. Läs mer om skogsöverenskommelsen