Rotensugnet

Vatten forsar fram mellan stora stenar. Klipphällar med skog i bakgrunden.
Rotensugnet är beläget i Älvdalens skjutfält där Rotälven flyter samman med Rällan och Älåsbäcken. Landskapet är dramatiskt med raviner och vattenfall i ett kuperat naturskogsområde.

Rällan rinner här i en djupt nedskuren ravin. Rotälven störtar fram i en smal kanjon och bildar ett vattenfall vid en förkastningsspricka strax innan den förenar sig med Rällan. Ytterligare ett vattenfall kan beskådas i Älåsbäcken strax uppströms sammanflödet med Rotälven.

Mellan vattendragen reser sig markanta åsar bevuxna med naturskogsartad tallskog, där man kan se spår av skogsbränder. Den äldsta tall som hittats här var över 400 år gammal. Skogen i den nordöstra delen av reservatet domineras av gran. Där finns också den äldsta och mest opåverkade skogen.

Reservatet har fått sitt namn efter det vattenfall som Rotälven bildar i området. "Sugn" är ett annat namn för vattenfall på älvdalsmål. I reservatet finns en timmerränna och en dammbyggnad som använts vid flottningen förr.

 

 
Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller liggande - träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
- elda på annat än anvisad plats,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.​


 Fakta om Rotensugnet

Bildades: 1996
Storlek: 54 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: ​30 km norr om Älvdalen vid sammanflödet av Rotälven, Rällan och Åläsbäcken.
Länk till Hitta.se​
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Beställ foldrar här
Ladda hem folder här
Länk till webbplats om Rotälven där mer info finns om Rotensugnet
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan​