Rödhällhäden

Gles tallskog i motljus med höstfärger.

Intill naturreservatet Piltlokarna finner man Rödhällhädens naturreservat. Här kan man stifta bekantskap med riktigt gammal tallurskog, proppfull med biologisk mångfald! Då vissa träd här har en ålder upp mot 400 år och mängden död ved är riklig finns här gott om utrymme för många arter som förlorat sina habitat i den moderna produktionsskogen. Här hittar man rödlistade arter som varglav och dvärgbägarlav, häckande tornseglare och den hotade reliktbocken. Reservatet är lämnat för fri utveckling.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Rödhällhäden

Bildades: 2011
Storlek: 23 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Reservatet ligger ca tre mil sydöst om Särna.
Länk till hitta.se
Den statliga skogsöverens-kommelsen
I juni 2008 slöts en överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårdsintressanta. Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse.
Läs mer om skogsöverenskommelsen