Rödberget

En liten stuga ute i gles tall- och björkskog. En person sitter utanför på en bänk och fikar.
Rödberget är ett stort skogsreservat med barrskog, fjällbjörkskog och myrmark. Vissa delar av skogen är påverkad av brand, medan andra påverkas av näringsrik mark vilket ger en bördigare skog.

Reservatet omfattar Rödbergets högst belägna delar. Berggrunden består till större delen av dalagranit, men ett område med diabas sträcker sig kilformigt in i den södra delen.

Bergets hjässa är bevuxen med fjällbjörk. Längre ner tar den gamla barrskogen vid. De östra sluttningarna hyser rena granbestånd. I övrigt förekommer såväl ren tallskog som blandskog. Både tallar och granar har nått avsevärda dimensioner. Detta är till stor del resultatet av rörligt markvatten i kombination med diabasförekomsten. Skogen är nästan opåverkad av skogsbruk.

Den västra delen av området är starkt påverkat av den stora  skogsbranden som inträffade vid midsommartid 1902. Dessa marker utgörs nu av yngre tallskogar med enstaka äldre överståndare.

Ett gammalt brandtorn och en gammal förfallen eldpallkoja som kallas Gumlasskojan finns i området. Kulturlämningar av det här slaget tillhör markägaren dvs i det här fallet Fortifikationsverket.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller fallna - träd   och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och   vedsvampar,
- elda annat än på anvisad plats,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i   samband med räddningsverksamhet,
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.


 Fakta om Rödberget

Bildades: 1996
Storlek: 635 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: ca 40 km norr om Älvdalen.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: En stig och en koja finns.
Folder: Beställ foldrar här (i samma folder som Rotensugnet)
Ladda hem folder här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan