Rensjön

Delar av Rensjöns naturreservat är en ren urskog helt utan spår av tidigare avverkningar. Här kan du hitta riktigt rejäla tallar som är hela 500 år gamla. Och det finns även granar som är över 300 år gamla. 

Delar av reservatet, öster om vägen, avsattes redan 1937. I brandskyddade lägen, som svackor och dalgångar, finns riktigt gamla granar. 

Genom reservatet leder en skogsbilväg från norr till söder. Längs vägen är innehåller berggrunden kalk. Det påverkar floran och här finns flera ovanliga växter, tex. kransrams.

Den enda kulturpåverkade delen i området ligger väster om skogsbilvägen, där uttag av torrträd och grovtall skedde på 20-talet.

Även berget Krokfljotbliket kan sägas vara urskog. Fljot betyder myr som inte slås. Förr var toppen helt skoglöst, men nu täcks av en ung tallskog. Ordet blikk eller bleck betyder just skoglöst berg.

Läs om naturvårdsbränningen i Rensjön maj 2012

 Inom reservatet är det inte tillåtet att... 

- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd   och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och   vedsvampar,
- elda annat än på anvisad plats,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i   samband med räddningsverksamhet,
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.


 Fakta om Rensjön

Bildades: 1996
Storlek: 747 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Cirka 30 km sydost om Särna, cirka 8 km öster om riksväg 70 i höjd med Bunkris. 
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här