Räbrunnåsen

Tallskog med blandat högväxta och småträd. Ris och lavar på marken.

I Räbrunnsåsen växer en mycket gammal talldominerad naturbarrskog. Här finns det gott om månghundraårig grov tall, ofta med påväxande tallticka. I östra delarna av reservatet är det fuktigare med tallöverståndare och graninväxt.

I tätningar finns lövskog som troligtvis uppkommit efter brand. Det finns också en del sälg, med påväxt av den rödlistade arten lunglav. Räbrunnsåsen är ett av de naturreservat där planerad bränning är en aktuell naturvårdsåtgärd.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Räbrunnåsen

Bildades: 2011
Storlek: 83 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: ligger ca tre mil nordväst om Älvdalen.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Den statliga skogsöverens-kommelsen
I juni 2008 slöts en överens-kommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårds-intressanta. Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse. Läs mer om skogsöverenskommelsen