Piltlokarna

Området är ett så kallad myrskogsmosaik kring sjöarna Nörder-och Söder Piltlok med blandad ålder på skogen. Det finns rikligt med gamla, grova och döda träd, som många hotade insekter, svampar och lavar är beroende av.

Reservatet omfattar 104 hektar, vara 74 hektar är produktiv skogsmark. Området består delvis av ren tallskog och delvis barrblandskog. Även om det finns spår av forna tiders avverkningar visar skogen höga urskogsvärden. Skogen har blandad ålder, de äldsta träden är kring 400 år gamla. Många träd har också spår av forna skogsbränder.

Två tjärnar, Nörder och Södra Piltlok ligger centralt i reservatet, och de binds samman genom Piltloksbäcken, som rinner norrut. Berggrunden består av porfyr, täckt av ett mäktigt moränlager. Mellan tjärnarna finns moränryggar av rogenmoräntyp.

Foto: Jenny SanderInom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd   och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och   vedsvampar,
- elda annat än på anvisad plats,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i   samband med räddningsverksamhet,
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.


 Fakta om Piltlokarna

Bildades: 1996
Storlek: 107 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Cirka 30 kilometer sydost om Särna, norr om Bunkris. Cirka tre kilometer öster om riksväg 70.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder:
Beställ foldrar här (i samma folder som Stenskrullen).
Ladda hem folder här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan