Nysätern

Reservatet, som är 14 hektar stort, består huvudsakligen av olikåldrig tallnaturskog. På fuktigare partier dominerar gran. De äldsta träden är omkring 350 år gamla och på dem finns spår efter skogsbränder.
Teckning på tjäder i tallskog.

Vid några fuktiga stråk längs en bäck i östra delen av området är gran det dominerande trädslaget. Vegetationen här är rik på örter. Terrängen i området sluttar svagt åt nordost och berggrunden består av dalasandsten med ett täcke av morän. I reservatet finns spår av avverkningar. Bland annat utfördes en mindre huggning i början av 1920-talet. Skogsbilvägen i nordost är reservatsgräns.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd   och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och   vedsvampar,
- elda,
- fånga eller insamla djur,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i   samband med räddningsverksamhet,
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.


 Fakta om Nysätern

Bildades: 1996
Storlek: 13 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Cirka 15 km sydväst om Idre, 5 km söder om riksväg 70. 
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Folder: Beställ foldrar här (i samma folder som Karmoråsen)
Ladda hem folder här
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan