Kullbodåsen

Reservatet består av gammal, klen tallskog på näringsfattig mark. En tall med enbart 7 cm i brösthöjdsdiameter är åldersbestämd till 130 år!

Området är beläget på Kullbodåsens östsluttning mot Österdalälven. Berggrunden består av bredvallsporfyr och jordarten är blockfattig morän. En torraka har spår efter sex bränder medan levande tall som mest har tre bränder invallade. De många bränderna har förmodligen utarmat marken vilketlett till den svaga tillväxten.

Skogen är föga påverkad av skogsbruk. De enda huggningar som förekommit i området är uttag av vindfällda träd.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd   och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och   vedsvampar,
- elda,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i   samband med räddningsverksamhet,
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.


 Fakta om Kullbodåsen

Bildades: 1996
Storlek: 23 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Reservatet ligger cirka 25 kilometer sydost om Särna. Cirka 7 kilometer nordost om riksväg 70.
Länk till hitta.se
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Folder: Beställ foldrar här (i samma folder som Stenskrullen)
Ladda hem folder här