Krokfljot

En gul lav som växer på en torr stubbe.

Naturreservatet består av en blandning mellan skog och myrar. Här finns ett stort antal riktigt gamla myrtallar. På de mer torra kullarna inom området finns en intressant gammeltallskog. Här syns många spår efter tidigare skogsbränder. Gränsen mellan denna tallskog är ofta mycket skarp i kontrast till sumptallskogen i områdets blötare delar. Dessa kullars tallskog ser ut som en klassisk urskog med liggande och stående döda träd och gamla krokiga tallar. Även utanför avgränsningen finns rester av tallurskog. Myrmarkerna är tyvärr starkt påverkade av tidigare dikningar.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Krokfljot

Bildades: 2011
Storlek: 430 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Ca 50 km norr om Älvdalen
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga speciella anordningar finns.
Beslut och skötselplan:
Beslut och skötselplan
Den statliga skogsöverens-kommelsen
I juni 2008 slöts en överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårdsintressanta. Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse.
Läs mer om skogsöverenskommelsen