Kringelfljot

I Kringelfljots naturreservat finner man många värdefulla gamla tallar som bär spår av tidens tand. Framförallt finns det spår av en naturkraft man sällan ser i svensk natur idag, nämligen brand. I modern tid släcks de flesta skogsbränder omgående, varpå den naturliga branddynamiken som är en del av skogens kretslopp blir rubbat. Detta har påverkat många arter negativt. Med det i åtanke är en av skötselåtgärderna som är planerad för detta reservat bränningar i naturvårdssyfte.  

Utöver gamla tallar finns här mycket död ved, något som också är allt för ovanligt i skogarna. I de södra delarna av reservatet finner man en fuktigare skog, med mer graninslag och mycket hänglavar. sällsynta arter som hittats är bland annat rynkskinn, rosenticka, gränsticka och ullticka.

Foto: Länsstyrelsen Dalarna.Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Kringelfljot

Bildades: 2011
Storlek: 74 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Reservatet ligger tre mil västnordväst om Älvdalen.
Länk till hitta.se
Service: Inga anordningar finns.
Den statliga skogsöverens-kommelsen
I juni 2008 slöts en överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårdsintressanta. Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse.
Läs mer om skogsöverenskommelsen