Kimbäcken

Myrmark med gles tallskog
Kimbäckens naturreservat är ett litet område strax öster om Fjätfallen i Särna. Den genomkorsas av en bäck som skapar en gammal gransumpskog. Det är en naturtyp som också blir allt mer ovanlig i dag. Här finns plats för flera ovanliga arter, till exempel de spektakulära orkidéerna skogsfru och guckusko.

Naturreservatet genomkorsas av vattendraget Kimbäcken som rinner nedskuren i omgivande myrmark och omges av en mycket värdefull, opåverkad gransumpskog med förekomst av ett flertal rödlistade arter, bland annat skogsfru.

Ligande döda träd, grova granar och gamla björkstubbar fins i massor. Här trivs bland annat liten sotlav, knottrig blåslav och brunpudrad nållav.

Omgivande myr och delar av skogsmarken är påverkad av kalkrikt markvatten med rik flora som resultat, exempelvis växer här guckusko. Skogsmarken i sluttningen i söder och sydväst är en hårt brandpräglad tallskog med inslag av lågor, brandstubbar och gamla träd. Här växer dessutom en del aspar, en sällsynthet i dessa trakter. Bäcken har en välutvecklad vattenväxtflora.

 

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
- framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Kimbäcken

Bildades: 2013
Storlek: ca 45 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Ca 12 km öster om Särna.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Den statliga skogsöverens-
kommelsen
I juni 2008 slöts en överens-kommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårds-intressanta. Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse. Läs mer om skogsöverenskommelsen