Hornan

Forsande vatten över stenar i granskogen
I naturreservatet Hornan finns en gammal granskog som är draperad av hänglavar. Titar du riktigt nära ser du att på stammarna finns massvis av knappnålslavar, bland annat den mycket ovanliga arten vitskaftad svartspik. Längst i söder mot Dalälven finns ett vackert vattenfall.

En mängd rödlistade arter har påträffats i området, särskilt i anslutning till själva vattenfallet där inte mindre än ett tjugotal rödlistade arter växer, bland annat smalskaftlav och trådbrosklav. Längre uppströms i de på lågor mycket rika granbestånden är även typiska naturskogssvampar som rosenticka, ullticka, kötticka, gränsticka och doftskinn funna.

I norra delen av reservatet finns också en gammal tallskog med ligande döda träd med den ovanliga dvärgbägarlaven.

Berggrunden inom naturreservatet består av sandsten och jordarten utgörs av morän. Nivåskillnaderna är tämligen stora inom naturreservatet, från omkring 425 meter över havet vid Hornans mynning i Dalälven i reservatets sydligaste del till drygt 530 meter över havet i de nordligaste delarna.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att:
- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
- framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Hornan

Bildades: 2013
Storlek: ca 118 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Ca 18 km sydost om Särna.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Den statliga skogsöverens-
kommelsen
I juni 2008 slöts en överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårdsintressanta. Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse.
Läs mer om skogsöverenskommelsen