Floj

Här kan du vandra i en gles och vacker tallskog. Svärtade träd är tecken på bränder som härjat här - vilket är bra för alla växter och djur som gynnas av skogsbrand. Besök även den vackra fäboden Floj strax utanför området.

Tuffa förhållanden för tåliga tallar

I Flojs naturreservat beläget några mil utanför Älvdalen finner man en mager, lågvuxen och starkt brandpräglad tallskog som hyser klena, men mycket gamla träd. Många brandhärjade stubbar och torrakor gör detta till en skyddsvärd miljö, då brandhärjade miljöer är något som blir allt ovanligare i svensk natur. Idag släcks de naturliga bränderna för det mesta omgående, vilket missgynnar arter som under miljoner av år har anpassat sig till att det då och då brinner i skogen. Därför är ett av länsstyrelsens mål med Flojs naturreservat att delar av arealen ska brännas i naturvårdssyfte. I reservatet finner man även en betydande andel skyddsvärd våtmark.

Värdefulla arter som hittats i området är dvärgbägarlav, skovellav och violettgrå tagellav.

Fäbod med höga värden

Området ligger i nära anslutning till fäboden Floj, varifrån det utgår en markerad led genom reservatet. Floj finns med i Länsstyrelsen Dalarnas ängs- och betesmarksinventering från 1993 där området bland annat beskrivs så här: "Fäboden äger en ödslig skönhet av stora mått."

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

 


 Fakta om Floj

Bildades: 2011
Storlek: 181 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Reservatet ligger ca tre mil västnordväst om Älvdalen.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Det finns två skyltar i området;
Översiktsskylt
Gemensam skylt med det intilliggande reservatet Floj
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Den statliga skogsöverens-kommelsen
I juni 2008 slöts en överens-kommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårds-intressanta. Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse. Läs mer om skogsöverenskommelsen