Eksjöberget

På Eksjöberget kan man stifta bekantskap med något som blir allt ovanligare i svensk natur, nämligen riktigt gamla träd. Här finns många tallar som överlevt sin 300-årsdag, vissa har till och med sett sin 400-årsdag passera förbi!

Uråldriga tallars berättelser om eld

De gamla tallarna har stått emot tidens tand, överlevt allt från torka, näringsbrist, parasitangrepp och stormar till smällkalla vintrar. De har även klarat av en naturkraft som vi sällan ser nuförtiden i svensk natur: brand. Skogen på Eksjöberget har upprepade gånger varit brandhärjad; på många av tallarna ser man brandljud på stammarna. Här finner man även några bestånd av glasbjörk som kommit upp som resultat av brand.

Att denna naturkraft i stort sett saknas i den svenska skogen idag (de flesta naturliga skogsbränder släcks omgående) har lett till att många arter som är anpassade till brandhärjade miljöer minskat i antal och utbredning i modern tid. Växter som till exempel arten svedjenäva eller insekter som rökdansfluga och sotsvart praktbagge har alla idag hamnat på den svenska rödlistan över hotade arter.

Som ett resultat av den numera ovanliga miljön finns här många sällsynta arter. Om man till exempel tittar på svampar och lavar kan man här se varglav, blanksvart spiklav, dvärgbägarlav, vedskivlav, vitgrynig nållav, tallticka och kolflarnlavar. Alla dessa är signalarter för natur med höga naturvärden.

Foto: Sebastian KirppuInom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

 

 


 Fakta om Eksjöberget

Bildades: 2011
Storlek: 444 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Ca en mil sydväst om Idre.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här
Den statliga skogsöverens-kommelsen
I juni 2008 slöts en överens-kommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårds-intressanta. Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse. Läs mer om skogsöverenskommelsen