Drevfjällen

Solig sommardag på fjället. Lite fjällbjörkar i en svacka, annars gräshed.
Drevfjället - ett vidsträckt och väglöst vildmarksområde beläget söder och väster om Drevdagen. Dalarnas största sammanhängande urskogsområde finns här, med tallar som är äldre än 500 år.

Höga berg och vida myrar

I området ingår gränsfjällen Härjehogna, Vithogna, Rödfjället och Drevfjället. Av dessa är Härjehågna högst med sina 1185 meter över havet. Detta är lågfjäll med mjukt rundade former. Delar av området är mycket rikt på myrar. De större myrarna har ofta ett centralt system av strängar och flarkar, vilket mot kanterna övergår i mossvegetation.

Gammeltallar opåverkade av skogsbruk

Nedanför fjällen utbreder sig en högslätt där landskapet utgörs av en mosaik av skog och myr. Här finns bland annat länets störst sammanhängande urskogsområde. Stora delar är helt opåverkade av skogsbruk. Området kännetecknas av glesa tallskogar med stor inslag av gamla grova träd. Tallar äldre än 500 år har påträffats och i vissa partier finns rikligt med torrakor. Hela området uppvisar spår efter äldre skogsbränder. Mot kalfjället vidtar en zon av fjällbjörkskog.

Stormhattar och varglavar, sädgäss och utter

Floran och faunan i området är av nordlig karaktär. Kalfjällen här består av torr, ofta lavrika rished, av den typ som är speciella för Dalafjällen, där ljungen ersätts av kråkris, blåbär och dvärgbjörk. Härjehågna är ett ovanligt artrikt fjäll eftersom här finns kalk. I ängsgranskogen växer stormhatten manshög. En annan för området  märklig växt är ranunkeln hårmöja, som växer i vissa myrgölar. Uppe i fjällkanten kan man stöta på ormbunkarna krusbräken och taggbräken. Den sällsynta varglaven förekommer här och var på torrakor ute på myrarna. Andra ovanliga lavar som finns i Drevfjällen är urnlav och grenlav. I området finns en rik fauna med flera av de stora rovdjuren och även utter. Myrarna har ett rikt fågelliv. Utplantering av sädgås har skett med goda resultat.

Fäbodar från förr finns fortfarande

Ett tiotal fäbodar finns i området. Många är dock förfallna eller rustade till fritidshus. De två finaste fäbodarna är Id-Perssätern och Lekåsen. På den sistnämnda finns det fortfarande djur om somrarna och flera intressanta byggnader. Förutom slåtter på fäbodvallen bärgades hö från myrarna omkring.

Vildmark för friluftsliv

Vildmarksområdets storlek, naturskönhet och ostördhet gör området mycket intressant för turism och rörligt friluftsliv.  Läs om vandringsförslag och se fler bilder från Drevfjällen här!

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld. Undantaget gäller inte torrakor, lågor och tjärstubbar.
- framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark,
- landa med luftfartyg,
- göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål, med undantag för geovetenskapliga undersökningar med syfte att bidra till ökad kunskap om områdets geologi.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter), med undantag för insamling av bottenfauna.
- genomföra eller bedriva större – fler än 100 deltagare – eller återkommande tävlingar, lägerverksamhet eller andra organiserade arrangemang,
- bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet eller övningar inom fjällräddning och räddningstjänst.

För fullständiga föreskrifter läs mer i länk till höger (inkluderar de som gäller för sak- och markägare)


 Content Editor

​I Drevfjällsdialogen har Länsstyrelsen arbetat med lokal delaktighet för naturreservatet Drevfjällen. Svåra frågor som skotertrafik och jakt, har diskuterats länge. Nu är äntligen ett nytt beslut och skötselplan för Drevfjällets naturreservat färdigt.
Läs mer om processen med dialogen här
Beslut och skötselplan finns i faktarutan nedan.

Detta gäller för skoteråkning!
I Drevfjällens naturreservat är det tillåtet att köra skoter nästan överallt. Det finns dock ett litet förbudsområde - se karta 
och i resten av reservatet råder frivilliga aktsamhetsregler att ta hänsyn till. Om dessa regler följs, bedöms områdets natur-värden kunna bevaras utan föreskrifter för skoteråkningen och den fria skoteråkningen kan fortgå.
Se skylt här (Obs! 21 Mb).

 Fakta om Drevfjällen

Bildades: 1993
Storlek: 33 222 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Cirka 2,5 mil väster om Idre.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service:
Flera markerade leder, stugor och vindskydd. Se karta över dessa här.
Foldrar:
Ladda hem Drevfjällen här 
Ladda hem Motståndskojan här
Ladda hem folder om Södra Kungsleden här
Det går inte att beställa foldrarna nu. Nya versioner håller på att tas fram.
Kartor: Vid vandringar på fjället använd Fjällkartorna W1 Grövelsjön-Lofsdalen och W2 Fulufjället-Sälenfjäll (Drevfjällen ligger i skarven mellan kartorna).
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i natura-2000. Bevarandeplanen ingår i skötselplanen ovan. 
Läs mer om natura-2000 här
Delar av Drevfjällen ingår även i fågelskyddet Ramsar Storkölen - läs mer om Ramsar här