Draggaberget

Vertikal skada på trädstam efter en brand.

Reservatet består av en tallskog som har uppkommit efter en brand i början av 1800-talet. Det finns rikligt med döda stående och liggande träd, vilket är typiskt för urskogar.

De många döda träden gynnar många svamp- och insektsarter som är beroende av död ved. Reservatet har ett högt värde för bevarandet av den biologiska mångfalden. De enda spår av avverkning som finns i reservatet är tre stubbar i den sydöstra delen av området.

Elden gick hårdast fram i de övre delarna av området där endast få furor överlevt. Längre ner i sluttningen ökar andelen gamla träd. I en fuktigare svacka finns 300-åriga granar, som helt undgått elden. Torrakor och lågor ses över hela området.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål,
- framföra motordrivet fordon i terrängen (för undantag - se beslut)
- skada växande eller döda, stående eller ikullfallna träd och buskar.
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller med-   vetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än   100 meter,
- medföra okopplad hund
- elda.


 Fakta om Draggaberget

Bildades: 1996
Storlek: 41 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: På Draggabergets östsluttning på Älvdalens skjutfält cirka 30 km nordväst om Älvdalen, ca 20 km norr om Trängslet.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Folder: Ladda hem foldern
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här.