Björnån

Stora stenblock ligger överallt på marken mellan de glest stående tallarna.
I Björnåns naturreservat finns tallarna som är över 500 år gamla! Här kan man se spår av upp till tre skogsbränder i form av brandljud i träden. Reservatet består av en mosaik av skog och myr.

En liten tjärn finns i norra delen av området och Björnån, som gett namn åt reservatet, rinner längs reservatsgränsen i öster. Berggrunden utgörs av sandsten. Terrängen består av blockrik sandstensmorän vilket är typiskt för regionen.

På grund av den låga tillväxten och den oländiga terrängen har det i modern tid inte förekommit några avverkningar. Det finns gott om hålträd och gamla rester av brand i området. Vissa rödlistade arter förekommer t.ex. dvärgbägarlav. De gamla tallågorna ger dessa arter livsrum.

Från allmän väg leder en skogsbilväg till området. Den slutar ca 200 meter väster om Björnån och därifrån leder sedan en stig till reservatet. Det går en markerad strövstig genom reservatet.Inom reservatet är det inte tillåtet att:
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd   och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och   vedsvampar,
- elda annat än på anvisad plats,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i   samband med räddningsverksamhet,
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund. 


 Fakta om Björnån

Bildades: 1996
Storlek: 58 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Cirka 30 km söder om Särna, cirka 5 kilometer söder om Nornäs.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Folder: Beställ folder här (i samma folder som Rensjön)
Ladda ned folder här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här