Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom Europeiska Unionen. Syftet är att hejda utrotningen av djur och växter och förhindra att deras livsmiljöer (habitat) förstörs. Natura 2000 har tillkommit med stöd av två EG-direktiv: art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.
Betesdjur vid stängslet i sommargrön beteshage

Nästan alla Natura 2000-områden är också skyddade på annat sätt. Naturreservat eller biotopskydd används ofta för att ersätta markägaren för de inskränkningar som Natura 2000-skyddet kan föra med sig, t.ex. om skogsbruk förbjuds i ett område. Naturreservat är också lämpligt där man vill göra det lättare för allmänheten att besöka området. Andra alternativ är naturvårdsavtal eller EU:s miljöstöd för ängar och betesmarker.

Natura 2000 i Dalarnas län

Länsstyrelsen Dalarna har föreslagit 222 områden till nätverket Natura 2000. 16 av dem är utpekade enligt fågeldirektivet. 2008 har länsstyrelsen Dalarna fått ett regeringsuppdrag att inventera fjärilsarten violett guldvinge och om möjligt föreslå nya Natura 2000-områden för denna art. Markägaren kontaktas alltid innan ett område föreslås.

Utpekade arter och naturtyper

Totalt över 690 arter och 170 naturtyper finns med i habitatdirektivet. I Dalarna finns 22 av arterna och 37 av naturtyperna. Dessutom finns här omkring 40 av de fågelarter som nämns i fågeldirektivet. Listor över vilka arter och naturtyper som finns i Sverige finns på Naturvårdsverkets webbsida - se länk till höger. 

Många av Dalarnas Natura 2000 områden utgörs av skogsbiotoper, där naturtypen västlig taiga är vanligast. Västlig taiga kan utgöras av både barr-, löv- och blandskogar, och variationen är viktig. Stora områden utgörs av vidsträckta myrmarker. Med finns också flera typer av sjöar, vattendrag och artrika gräsmarker. Exempel på utpekade arter är utter, lodjur, guckusko och taigakrokmossa.   

Skötsel och uppföljning

Varje Natura 2000-område ska ha en bevarandeplan, som tas fram av länsstyrelsen. Bevarandeplanen ska beskriva vilka värden man vill bevara i området, vad som behövs för att bevara värdena, och vad som kan skada värdena. De mål som finns i bevarandeplanerna följs upp av länsstyrelsen.

Lagar

Om du ska göra en åtgärd som kan påverka ett Natura 2000-område, bör du samråda med Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. Om åtgärden har betydande påverkan måste du söka tillstånd från Länsstyrelsen. Läs mer här om åtgärder i Natura 2000-områden.

Kartor

Kartor över alla Sveriges Natura 2000-områden finns på Naturvårdsverkets kartwebb - se länk till höger.

Kartor över Natura 2000-områden och naturreservat i länet kan du också se på länsstyrelsens karttjänst - se länk till höger. Där hittar du Natura 2000-områdena under rubriken "Riksintressen". Natura 2000-områden är inte markerade i terrängen. Däremot är flera av dem också naturreservat och då finns en uppmålad reservatsgräns och ofta också en informationsskylt.

 Denna sida har en enkel adress:

www.lansstyrelsen.se/dalarna/
natura2000

 Life-projekt

Två life-projekt pågår i Natura 2000-områden - klicka på länkar nedan!

Life-to-ad(d)mire 
(våtmarker)

Life Foder och Fägring 
(ängs- och betesmark)

Life Taiga 
(skog, naturvårdsbränningar)