Åtgärder i Natura 2000-områden

Ingrepp eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område kräver tillstånd.

De svenska lagarna om Natura 2000 finns i Miljöbalken. Det är förbjudet att göra något som kan ha betydande påverkan på miljön i Natura 2000-området. Det gäller även åtgärder som görs utanför själva områdesgränsen. Till exempel kan ett nytt dike utanför området påverka en myr inom det.

Ingreppet kan tillåtas om det utformas så att områdets naturvärden även i fortsättningen har en gynnsam bevarandestatus. Tillstånd kan i allmänhet lämnas om skyddsvärda miljöer inte skadas och om bevarandet av de arter som ska skyddas inte hotas eller försvåras.

Den som ska utföra åtgärden eller verksamheten ska söka tillstånd. En ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med bedömning av åtgärdens påverkan på Natura 2000-värdena, möjliga alternativ, samt lämpliga skyddsåtgärder. I de flesta fall ställs ansökan till länsstyrelsen. I särskilda fall kan tillstånd lämnas av regeringen. Det hela inleds dock med ett så kallat tidigt samråd med länsstyrelsen där man kommer överens om vad ansökan och MKB behöver innehålla.