Storkölen

I Drevfjällens naturreservat i norra Dalarna finns en stor myr som heter Storkölen, med höga värden för fågellivet. Den utpekades som CW-område år 2001.

Drevfjällsområdet är ett mycket stort väglöst vildmarksområde beläget mellan Drevdagen och gränsen mot Norge. I nordvästra Drevfjället finns myrkomplexet Storkölen-Ripmyren och Storgjotkölen, vilka har stora ornitologiska värden. Svagt välvd mosse och sträng-flarkkärr kan nämnas bland de ingående myrtyper. De oskadade myrarna Storkölen-Ripmyren är representativa för dessa västliga, humida trakter. Det ornitologiska värdena är mycket höga.

 Karta över Storkölen

Digitalt kartunderlag från Lantmäteriverket. Medgivande 96.0352

Området är endast översiktligt inventerat, men bland de funna arterna kan följande nämnas: småspov, gluttsnäppa, brushane, ljungpipare, hökuggla och gulärla.