Hovran

Hovran är sedan lång tid tillbaka känt som en av Mellansveriges viktigaste rast- och häckningslokal för fåglar. Områdets naturformer och kulturhistoria ligger till grund för dess värden. Att Hovran är en viktig rastlokal, beror delvis på älven leder fåglarna vidare i landskapet. Här finns också en säregen artsammansättning med häckning av både sydliga och nordliga arter.
Karta över Ramsarområdet Hovran

Hovran utsågs 1989 till ett område av internationellt skyddsvärde för fågellivet, så kallat CW- eller Ramsarområde. Området består av den del av Dalälven som utvidgas till selsjön Hovran, samt Trollbosjön, Flinesjön, Svinesjön och en del av sjön Amungen med mellanliggande älvsträckor.

Dalälven har här en intressant morfologi med bl a vallar i älven så kallade leveér och bäckraviner. Längs med älvsträckan har lera stannat kvar och gett upphov till uppodlade slätter. Vattenståndet i älven och sjöarna i anslutning till älven, varierar ofta naturligt. Sjöarna är grunda, näringsrika och har en yppig strand- och vattenvegetation. Runt sjöarna finns strandängar dominerade av högvuxna starr- och gräsarter. Dessa övergår i kärr och strandskogar med videbuskar, som tidigare hållits öppna genom slåtter.

Vattendrag med stränder med lite buskar och träd.

Rastande fåglar

Bland rastande arter kan noteras storlom, sångsvan, kanadagås, storspov och kricka. Tretton arter vadare och samtliga spovarter förekommer här mer eller mindre regelbundet. Smådopping och mindre sångsvan är tillfälliga gäster.

Häckande fåglar

Häckfåglar i området är t ex skäggdopping, svarthakedopping, storspov och tillfälligtvis kornknarr. Vattenrall, småfläckig sumphöna, grågås och sångsvan häckar med enstaka par. Arter som rosenfink och gräshoppssångare är typiska och gynnas av buskvegetationen. Ett tiotal fiskgjusar uppträder regelbundet och enstaka par av havsörn har också förekommit de senaste åren.

Hot och skötsel

Igenväxning av de öppna markerna är ett hot mot områdets värden. Att röja vissa delar och återinföra slåtterbruket eller betet skulle troligen ge positiva effekter. De mest värdefulla strandlövsskogsbestånden bör bevaras.

 Naturreservat inom Hovranområdet