Viss verksamhet i skyddad natur kräver tillstånd

Behöver du åka skoter i ett område med skoterförbud?
Vill din förening arrangera en tävling i ett naturreservat?
Behöver du samla in insekter för en vetenskaplig studie?

I varje nationalpark eller naturreservat finns föreskrifter för vissa verksamheter. Föreskrifterna är anpassade till det område som de gäller för och ser därför olika ut i olika områden. Länsstyrelsen eller kommunen kan i vissa fall ge dig dispens eller tillstånd. Du ansöker om dispens/tillstånd hos den myndighet som har beslutat om det aktuella området.

 

I ansökan måste du ange:

• vilka åtgärder du planerar 
• syftet med åtgärden
• vilka särskilda skäl du har
• karta över berört område
• tidpunkt för åtgärden
• ditt namn och adress samt detsamma på övriga personer som ska omfattas av tillståndet

 En man står på isen och håller i en isborr. Bredvid honom står ett barn.
I vissa naturreservat är det förbjudet att borra med motordriven isborr. Har du särskilda skäl kan du dock få dispens från detta förbud.

Kostar detta pengar?

Ja, om du...

...söker dispens från föreskrifter inom ett naturreservat kostar det pengar att få sin ansökan prövad. Avgiften för dispenser är 2300 kronor.
Obs! Avgiften bekostar själva prövningen och leder inte automatiskt till att du får dispens. Det innebär att vi tar ut en avgift även om du får avslag på din ansökan.

Nej, om du...

... söker tillstånd för en aktivitet som kräver detta, kostar det ingenting. 

Läs mer om skillnaden mellan dispens och tillstånd i rutan till höger!

Så här kan det se ut

Ett utdrag ur föreskrifterna till Fenningbergets naturreservat:

Inom reservatet är det inte tillåtet att... (dispenskrav)
- skada växande eller döda träd,
- framföra motordrivet fordon i terrängen

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: (tillståndskrav)
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang,

 Frågor och svar

Vad är ett skyddat område? Naturreservat, nationalparker, Natura 2000-områden och naturminnen är alla skyddade områden. Liknande regler gäller biotopskydd. Läs mer om biotopskydd här

Vad är skillnaden på tillstånd och dispens? I ett skyddat område finns vissa föreskrifter = regler som talar om vad du inte får göra. Om du ändå vill göra något av detta kan du söka dispens från denna föreskrift.
Ibland finns ytterligare några aktiviteter du inte får göra utan myndighetens tillstånd. Då söker du tillstånd om du vill/måste göra något av detta.

Vad får man inte göra i de skyddade områdena? Alla skyddade områden har olika föreskrifter. Det är upp till dig att ta reda på vad som är förbjudet. Den informationen kan du få på skylten i området eller under respektive reservat på denna webbplats. Du kan också kontakta oss och fråga.

Vad är ett särskilt skäl? Om du är funktionshindrad och behöver ta dig fram med skoter till din fastighet i ett område med skoterförbud kan detta vara ett särskilt skäl.

Vilka lagar styr detta? I miljöbalken (SFS 1998:808) finns bestämmelser om verksamheter och åtgärder som kräver tillstånd/dispens. Avgifter för detta regleras av avgiftsförordningen (1992:191)

Om åtgärden ej är tillståndspliktig - vad gäller då?
Då gäller i många fall skyldighet att anmäla åtgärden för samråd till tillsynsmyndigheten. Läs mer om samråd här