Skydd av natur

Att skydda och förvalta områden för framtiden är en viktig del av länsstyrelsens naturvårdsarbete. Naturreservat är den skyddsform länsstyrelsen framförallt arbetar med, men det finns också andra former av skydd.

Möjligheter att skydda natur ges av miljöbalken. De olika skyddsformer som förekommer är naturreservat, nationalparker, naturminnen, biotopskyddsområden samt djur- och växtskyddsområden. Naturområden kan även skyddas genom EU:s fågel- och habitatdirektiv.

Handläggarna som arbetar med områdesskydd utgår från ett kommunansvar. Se mer information i rutan till höger.

Naturreservat

Det vanligaste områdesskyddet är att bilda ett naturreservat. Beroende på vad reservatet är avsatt för att skydda, så gäller olika föreskrifter för vad allmänhet och markägare får göra i området. 

Ett stort antal områden på statens mark håller på att skyddas som naturreservat just nu. Det handlar om den statliga skogsöverenskommelsen där många skyddsvärda områdena upptäcktes genom en inventering 2002-2004, som Naturvårdsverket gjorde på uppdrag av regeringen.

Läs mer om den statliga skogsöverenskommelsen här

Läs mer om hur bildande av naturreservat går till här

Natura 2000

Det internationella nätverket av skyddade områden i EU-länderna kallas Natura 2000. Dessa områden är ofta också skyddade som naturreservat, men det är inte något krav.
Läs mer om Natura 2000 här

Strategi för skydd av skog

Utifrån nationella riktlinjer har länsstyrelsen tillsammans med skogsstyrelsen tagit fram en strategi för skydd av skog i Dalarnas län. Strategins målsättning är att formellt skydd och markägarnas frivilliga avsättningar ska komplettera varandra, och därigenom uppfylla delmål 1 i miljömålet Levande skogar. Trakter där områden med höga naturvärden förekommer tätare än i landskapet i stort har identifierats och till dessa kommer en stor del av det formella skyddet i form av naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal att koncentreras.
Läs mer om skogsskyddsstrategin här

Samverkansmöten i några av länets värdetrakter

Under våren och hösten 2014 hölls naturvårdsberedningar spridda över länet. Här kan man läsa de PM som tagits fram inför mötena presenterade tillsammans med noteringar från de hållna träffarna.
Läs mer om värdetraktsträffarna här.

Lokala naturvårdsprojekt

Kommuner, organisationer, och andra lokala aktörer har under några år (2004-2006) kunnat söka bidrag med upp till 50 % av den totala kostnaden för naturvårdsprojekt. Detta projekt är nu permanentat. Länsstyrelsen administrerar dessa projekt som också kallas LONA-projekt (Lokala Naturvårdsprojekt).
Läs mer om LONA här.    

Övrigt områdesskydd

Andra områdesskydd som länsstyrelsen kan arbeta med är biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden och naturminnen. Biotopskydd i skogsmark är skogsstyrelsens uppgift.

 Områdesskyddet arbetar utifrån ett kommunansvar

Älvdalen, Orsa och Smedjebacken 
Lennart Bratt
lennart.bratt@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-22 503 23

Malung och Gagnef
Sarah Norling
sarah.norling@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-22 503 54

Rättvik, Hedemora, Borlänge
Jonas Bergstedt
jonas.bergstedt@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-22 503 18

Avesta
Matilda Elgerud
matilda.a.elgerud@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-22 503 01

Mora
Teresia Holmberg
teresia.holmberg@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-22503 50

Ludvika
Kristin Persdotter
kristin.persdotter@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-22503 65

Vansbro, Leksand och Säter
Maria Blomkvist
maria.blomkvist@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-22 503 21

Falun
Hannah Brandin
hannah.brandin@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-22503 22