Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett ekologiskt, fungerande nätverk av livsmiljöer, naturområden och arter som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att den biologiska mångfalden bevaras och så att ekosystemtjänster främjas.
Ett sommargrönt landskap med sjöar, vattendrag, skogar, myrar och jordbruksbygd

På flygbilden ovan kan man se flera ekosystemtjänster, som man i ett arbete med grön infrastruktur skulle behöva beakta vid eventuellt planeringsarbete; Sjöarna tar hand om näringsämnen, vattendragen och myrarna ger oss en biologisk mångfald, skogen har ett högt virkesvärde för samhället och den bördiga åkermarken ger oss vår mat. Dessutom är det ett vackert landskap som har ett högt värde för både friluftsliv och turism!

Naturen levererar tjänster till oss människor

För att den gröna infrastrukturen ska kunna bevaras, skyddas och restaureras i hela vårt landskap, krävs det att ekosystemfunktioner och naturliga processer beaktas i såväl fysisk planering och pågående mark- och vattenanvändning som i brukande och förvaltning av naturresurser.

Arbetet med grön infrastruktur behöver betraktas som en självklar tillgång för den lokala och regionala utvecklingen. Och som något som berör oss alla som bor i ett område.

Regionala handlingsplaner

Länsstyrelserna ska ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Dessa ska fungera som underlag för planering av konkreta naturvårdsåtgärder och för anpassning av brukande och hänsyn.

Deras användning kommer leda till att främja och samordna uppföljning och analys av miljötillstånd och miljömål och kan sammanfattas i tre huvudsyften:

1. ramverk för landskapsplanering av offentliga naturvårdsinsatser 
2. underlag för landskapsplanering i brukande och hållbar förvaltning av mark och vatten, och som kunskapsunderlag för samråd och samverkan mellan olika aktörer
3. underlag för fysisk planering och prövning

Målsättningen är att handlingsplanerna ska vara etablerade 2017. Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med de regionala handlingsplanerna. Dessa riktlinjer finns bifogade här intill. 

Allt detta arbete sker i samverkan med landskapets aktörer. Alla möten som genomförs i detta arbete dokumenteras och kan följas på denna sida: Möten och dokumentation i arbetet med grön infrastruktur.

 Grön infrastruktur - en snabblektion

Ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

- se helheten i landskapet
- kartlägg landskapets värden
- bind samman områden till fungerande livsmiljöer
- prioritera rätt och planera effektivare
- då kan vi uppfylla nationella miljö- och friluftsmål samt internationella åtaganden
- tillsammans kan vi åstadkomma detta!