Översyn av riksintressen för friluftsliv

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet.

Länsstyrelsen ska före den 31 januari 2014 redovisa ett förslag till Naturvårdsverket som omfattar de nuvarande och eventuellt tillkommande områden som kan vara av riksintresse för friluftslivet.

Bakgrund

I våras (2013) skickade Länsstyrelsen en skrivelse riktad till Dalarnas kommuner samt till de föreningar, markägarrepresentanter m.fl. som finns representerade i Dalarnas Naturvårdsråd. I skrivelsen efterfrågades synpunkter på de befintliga riksintressena, på riksintressenas avgränsning samt förslag till eventuellt nya områden. Förfrågan resulterade i en mängd synpunkter och förslag. Dessa förslag har nu bearbetats och vägts samman med Länsstyrelsen egna underlag. Stor vikt har lagts vid kommunernas förslag och dessa har i mycket hög utsträckning beaktats.

Det sammanvägda förslaget läggs nu ut här för synpunkter. På grund av den korta handläggningstid som Länsstyrelsen har till förfogande för arbetet skickas i detta skede endast en tabell med de föreslagna förändringarna samt en översiktskarta.

Respektive område ska även redovisas i form av en "värdebeskrivning". För de tidigare riksintressena innebär detta främst en uppdatering av de gamla blankettexterna, för de nya förslagen ska nytt textunderlag tas fram. Värdebeskrivningarna kommer att läggas på Länsstyrelsens hemsida allteftersom de blir färdiga. Det är Länsstyrelsens bedömning att det är av största vikt att erbjuda så lång remisstid som möjligt och att det främst är områdesavgränsningarna som kan vålla diskussion.

Kartfiler

För att kunna detaljstudera områdesavgränsningarna finns kartfiler (shapefiler) för ArcGis i en länk här till höger.

Det är även möjligt att studera förslaget i Länsstyrelsens "webbgis", dvs den karttjänst som tillhandahålls för att kunna göra de underlag som Länsstyrelsen förfogar över publika. Här är en länk till webbgis

Synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget måste vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari 2014 för att hinna beaktas.

Lämna synpunkter genom att skicka en e-post till lennart.bratt(snabel-a)lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen Dalarna, Åsgatan 38, 791 84 Falun.