Riksintressen

Begreppet "Område av riksintresse" har funnits sedan 1970-talet. Genom tillkomsten av lagen om hushållning med naturresurser (NRL), som trädde i kraft den 1 juli 1987, och senare i miljöbalken (1 januari 1999), fick begreppet riksintresse en definierad betydelse i lagstiftningen:  
 
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt p g a deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet, skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.

Vattendrag som flyter fram i ett vackert höstlandskap med ängar och skogar på sidorna.
Fjätälven rinner fram i norra Dalarna i ett av länets riksintresseområden. Foto: Maria Jons.

Riksintressen för naturvården och ...

Områdena ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. Inom varje naturgeografisk region (en indelning av landet som utgår från växtgeografiska, klimatiska, geologiska och landskapsmässiga egenskaper) har de områden valts ut som bäst företräder regionens olika landskaps- och naturtyper.

... för friluftslivet

Områdena ska ha stora friluftsvärden p g a särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. De är eller kan bli attraktiva för besökare från stora delar av landet och kanske även från utlandet. Vid urvalet har beaktats att många olika svenska landskapstyper ska finnas representerade.

Fjätälven är ett oreglerat biflöde till Österdalälven. Från dess utlopp i Särnasjön sträcker sig älven genom förfjällterräng upp mot Härjedalen. I älvens övre delar förgrenar den sig i de två vattendragen Lillfjätan (på bilden ovan) och Storfjätan.

Längs älven förekommer olika typer av strandvegetation, ofta i form av lövträdridåer och videsnår. Omkring Lillfjätan utnyttjades strandängarna förr som slåttermarker. Älven hyser en för området typisk strandflora med arter som slåtterblomma och Kung Karls spira. Området är även av riksintresse för friluftslivet.

Översyn av riksintressen för naturvård

Kunskaperna om den svenska naturen har ökat betydligt sedan den första redovisningen av riksintressanta områden 1976. Åren 1986 till 1989 genomfördes därför en översyn av urvalet av sådana områden. En ny översyn av de riksintressanta områdena för naturvården ägde rum 1996-1999.

Förändringar av Dalarnas riksintressen för naturvård

Naturvårdsverket fick 1995 regeringens uppdrag att genomföra en översyn av riksintressena för naturvård. Skälen var bland annat att bättre kunskap om många naturtyper föreligger efter riksomfattande inventeringar av våtmarker, ängar och hagar samt odlingslandskap. Man ville även förbättra beskrivningarna av riksintressena och se över avgränsningarna.

Länsstyrelsen har i samarbete med bland annat länets kommuner granskat Naturvårdsverkets förslag samt fört till ett antal områden som ansetts platsa som riksintressen. Merparten av de nytillkomna områdena utgörs av våtmarker, ängs- och hagmarker eller odlingslandskap.

Naturvårdsverket fattade den 7 februari beslut om den reviderade listan över riksintressen för naturvård, nu enligt 3 kap 6§ miljöbalken. Beslutet innebär i korthet följande:
55 nya områden omfattande ca 38 400 hektar bedöms vara av riksintresse för naturvården sex områden om totalt 105 hektar anses inte längre vara av riksintresse (Finnbo i Falu kommun, Åkerö i Leksands kommun, Kväksel i Orsa kommun samt Andersbodarna, Svartjärnsåsen och Vasselbodarna i Älvdalens kommun) Dalarnas län stoltserar härmed med 158 områden som bedöms vara av riksintresse för naturvården. Dessa omfattar en areal om ca 395 400 hektar eller 14% av länets areal.

Riksintressena skall "så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön". Detta skall beaktas i samhällsplaneringen, t ex i kommunernas översiktsplaner. Mer information om riksintressen kan Du få genom att kontakta respektive handläggare på miljövårdsenhetens Naturskyddsfunktion. Underlagsmaterial erhålles från Plan och beredskapsenheten, 023-81000.