Biotopskydd

Det finns sju olika naturmiljöer i jordbrukslandskapet som är skyddade. Dessa småbiotoper har så kallat generellt biotopskydd.

Generellt biotopskydd

• Alléer
• Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
• Odlingsrösen i jordbruksmark
• Pilevallar (mest vanliga i södra Sverige)
• Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
• Stenmurar i jordbruksmark
• Åkerholmar  

Odlingsrösen på ängarna i Källslätten, mellan Falun och Borlänge
Odlingsrösena ligger tätt på ängarna i Källslätten, mellan Falun och Borlänge. Foto: Länsstyrelsen Dalarna.

Inom ett biotopskyddsområde får det inte bedrivas verksamhet eller genomföras åtgärder som kan skada naturmiljön.

Om det finns särskilda skäl får dock Länsstyrelsen medge undantag (dispens) från bestämmelserna. Exempel på särskilda skäl kan vara säkerhetsaspekter, till exempel om alléträd riskerar att falla omkull och skada folk eller byggnader.

Nya bestämmelser från 1 september 2014

Det har alltid behövts särskilda skäl för att man ska kunna bevilja en dispens. Det nya är att om följande två saker uppfylls, anser man att dessa är särskilda skäl och inga ytterligare skäl behövs:
- åtgärden underlättar för jordbruket (åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark)
- åtgärden inte påverkar biotopskyddets syften (är biotopen ovanlig? har den höga naturvärden?)
Observera att båda två måste uppfyllas!

Bestämmelserna om biotopskyddsområden finns i 7 kapitlet 11 § miljöbalken (1998:808) samt förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252)

Särskilt biotopskydd

Utöver det generella biotopskyddet får Länsstyrelsen besluta att rik- och kalkkärr i jordbruksmark, ängar och naturbetesmarker är biotopskyddsområden. Detsamma gäller för naturliga bäckfåror och ras- eller bergsbranter som inte omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429).

Skogsvårdsstyrelsen får förklara marker som omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen som biotopskydd.

Du kan ansöka om dispens

Om du har särskilda skäl till att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada dessa naturmiljöer som är uppräknade ovan, kan du ansöka om dispens från biotopskyddsbestämmelserna. Du ansöker hos den myndighet som har beslutat om biotopskyddet.

Kostar detta pengar?

Ja, det kostar 2300 kronor att få sin ansökan prövad.

Obs! Avgiften bekostar själva prövningen och leder inte automatiskt till att du får dispens. Det innebär att vi tar ut en avgift även om du får avslag på din ansökan.

 Aktuellt

Nya bestämmelser från 1 september 2014

Läs mer i löpande text i mittenspalten.

Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en vägledning för tillämpningen av den nya bestämmelsen. Vägledningen väntas bli klar under hösten.