Extra inventering genom insamling av spillningar från varg

I vinter kommer all funnen spillning av varg att analyseras i en totalinventering i Sverige. Detta kommer att visa om det eventuellt finns fler eller färre vargar än vad inventeringen hittills visat.
För att inventeringen ska kunna genomföras på ett bra sätt behövs hjälp av allmänheten, jägare och jaktlag med att samla och skicka in vargspillning.

Beställning av provtagnings-kit

Här kan du beställa ditt provtagnings-kit

Det går också att beställa via Jägareförbundets kansli eller jaktvårdskretsarnas rovdjursansvariga.

Det är viktigt att du som är med och inventerar läser igenom instruktionerna som följer med det provtagnings-kit som skickas hem till dig.

Inventeringen pågår fram till 31 mars 2018.

Varför?

Inventeringen görs för att få en så korrekt bild som möjligt av totala antalet vargar i landet. Idag beräknas antalet vargar utifrån antalet funna föryngringar multiplicerat med 10 för att få fram totala antalet individer. Denna omräkningsfaktor ska nu utvärderas för att se om siffran 10 stämmer alternativt om den är högre eller lägre.

Under ordinarie inventering är inte uppdraget att inventera antal individer i familjegrupper eller icke stationära vargar. I den extra spillningsinventeringen hoppas man nu få en uppskattning av familjegrupper, revirmarkerande par, ensamma stationära vargar och vandringsvargar. Ert deltagande är mycket viktigt för att beslut inom vargförvaltningen ska kunna fattas på rätt grunder.

Hur går det till?

Spillning kan letas i hela länet och det är viktigt att även leta utanför kända revir för att fånga upp icke stationära vargar. Vargspillning har visat sig förekomma mest frekvent på små stickvägar därför är det viktigt att leta vid dessa vägar. Den upphittade spillningen skickas så fort som möjligt (pga. av att DNA bryts ned) till Länsstyrelsen i det medföljande svarskuvertet.

DNA i vargspillning bryts ned mycket snabbare än i björnspillning på grund av olika föda. Hanteringen av proverna behöver därför ske på ett annat sätt. För att konservera det DNA som finns i vargspillningarna måste dessa torkas så fort som möjligt, därför innehåller provrören ett material som heter Silica. Normalt går det att få ut resultat för ca. 45% av de spillningar som skickas in. Ju kortare tid från det att ni hittat spillningen till det att ni stoppar den i röret med Silica desto större chans för bra resultat.

Vad gör ni som inte har ett insamlingsrör?

Har du inget rör men hittar spillning kan du ändå plocka den i en påse men för att inte starta nedbrytningen ska påsen inte stängas och den ska förvaras torrt och svalt. Observera att spillningar är känsliga för omfrysningar.

Ni behöver därefter kontakta någon från kontaktlistan så snart som möjligt för upphämtning.

Hur vet jag vad som händer med insamlad spillning?

Länsstyrelsen registrerar inkomna prover löpande och ni kan följa dessa på www.rovbase.se.