Vildsvinsförvaltning i Dalarna

De senaste 20 åren har vildsvinsstammen ökat markant i Sverige. Vildsvinen breder också ut sig norrut och har etablerat sig i Dalarna.
Vildsvin på en äng

Målsättningen med Länsstyrelsen Dalarnas vildsvinsförvaltning är att vildsvinens utbredning i länet ska anpassas så att vildsvinsskador och viltolyckor minimeras.

Målen ska nås med hjälp av samråd, jakt och förebyggande metoder - speciellt i områden där vildsvin inte bör vistas.

Kom överens om målen

För att få till en bra förvaltning behövs samverkan och samförstånd mellan markägare, brukare och jägare. En tydlig framgångsfaktor är att man på lokal nivå kommer överens om målen med förvaltningen.

Statistik

Fakta och kunskap måste användas för att förvalta stammen på ett bra sätt. Förvaltningen ska följas med hjälp av avskjutnings- och viltolycksstatistik, och kunskap från lokala jaktlag och markägare, forskare samt myndigheter.

 Folder - Målsättning för vildsvinsstammen i Dalarnas län

Folder om vildsvinsförvaltning