Skyddsjakt

Skyddsjakt ska förebygga och minimera de skador som vilt kan orsaka. Skyddsjakt kan tillåtas trots att jakt inte är tillåten på djurarten ifråga, eller den tid på året när skador uppstår. Även fredat vilt, som stora rovdjur, kan bli tillåtet att jaga.

För att tillåta skyddsjakt måste skadan anses som allvarlig. Och det får inte finnas något annat lämpligt alternativ än skyddsjakt för att förebygga skadan.

Därför är det viktigt att försöka hitta alternativa lösningar istället för skyddsjakt.

Skyddsjakt på björn, järv, lo och varg

Skyddsjakt är till för att förhindra en allvarlig skada. Länsstyrelsen Dalarna har efter ett delegeringsbeslut från Naturvårdsverket (NV-03681-14) rätt att besluta om skyddsjakt på stora rovdjur inom Dalarnas län.

Skyddsjakt på andra arter

Skyddsjakt på andra arter än stora rovdjur kan också beviljas om de orsakar skada. Exempel på arter som ofta orsakar skada är älg, bäver, trana och gäss.  

Att ansöka om skyddsjakt

Du måste lämna en skriftlig ansökan om skyddsjakt. När du ansöker är det viktigt att du lämnar så utförliga uppgifter som möjligt.

Använd ansökningsformuläret nedan:
Ansökningsformulär som pdf att fylla i direkt i datorn
Ansökningsformulär som word

Skicka det antingen via e-post till: dalarna@lansstyrelsen.se eller skriv ut det och skicka med vanlig post till: Vilt och rovdjursfunktionen, naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun.

Utförlig information om skyddsjakt och de kriterier som ska gälla för beviljande kan du läsa i Naturvårdsverkets riktlinjer   http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6568-3/  

Rätt att ingripa vid pågående angrepp av rovdjur

Djurägare har viss rätt att ingripa för att freda sina djur i en nödsituation. Till exempel på grund av ett pågående rovdjursangrepp.

Rätten att ingripa står i jaktförordningens 28e paragraf. Bland annat att ett rovdjur får dödas endast om det inte går att skrämma bort det, eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Den som dödat ett rovdjur måste snarast anmäla händelsen till Länsstyrelsen. Och djuret får inte flyttas utan Länsstyrelsens medgivande.

Grunden för rättigheten att ingripa finns i brottsbalkens 24:e kapitel, fjärde paragrafen.  Där står att vid fara som hotar liv, hälsa, egendom eller annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse, får man ingripa genom att handla på ett sätt som med hänsyn till omständigheterna inte är oförsvarligt.