Älgjakt

Varje jaktår skjuts cirka 5000-6000 älgar i Dalarna. Älgjakten förvaltas av länsstyrelserna. Viltförvaltningsdelegationerna är rådgivande i det arbetet.

Älgförvaltning

Älgjakten i Dalarna är uppdelad i 16 förvaltningsområden. Förvaltningsområdena ska i huvudsak ha en egen älgstam.

Läs om målsättningen för älgstammen i Dalarnas län i Rapport 2016:05 - Älgförvaltningen i Dalarnas län 2016-2018  

Övergripande riktlinjer

Målsättningen i korthet för länets älgförvaltning fram till 2018:

  • 35-40 procent tjurar av vuxna älgar enligt Älgobs.
  • 0,6-0,8 kalvar per vuxet hondjur i reproduktion enligt Älgobs. 
  • 40-60 % kalvandel i avskjutningen.
  • Slaktvikten för kalv bör inte minska.
  • Möjligt att föryngra skogsmark med lämpligt trädslag. 
  • Rönn, asp, sälg och ek ska kunna bli trädbildande där de förekommer naturligt.
  • Trafikolyckorna i länet bör, om möjligt, minska.