Vilthägn

Om du ska anlägga ett vilthägn krävs ett tillstånd från länsstyrelsen. Dels för att bygga hägnet och dels för att hålla vilt i hägnet. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Visenter i vilthägn utanför Avesta. Foto: Länsstyrelsen Dalarnas län.

Att sätta upp vilthägn

För att sätta upp vilthägn på områden där allmänheten får färdas fritt krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt 12 kap.11 § miljöbalken (SFS 1998:808). Länsstyrelsen prövar hur lämplig platsen är med hänsyn till bland annat påverkan på natur- och kulturmiljön och allemansrätten.

Grindar, stättor och andra genomgångar måste finnas så att hägnet kan skötas rationellt, men också för allmänhetens tillträde.

Tillstånd till vilthägn inom ett strandskyddsområde får meddelas endast om det finns särskilda skäl.

Det finns ingen blankett för att ansöka om att bygga vilthägn. Du måste själv utforma ansökan med all information som är relevant i samspråk med lämplig kontaktperson.

Bygglov/förprövning för vilthägnet

Förprövning är en form av bygglov som du ska söka hos länsstyrelsen när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till och det du bygger är djurstallar, hägn eller andra förvaringsutrymmen för djur. Byggnationen ska vara avsedd för hästar, djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar, eller för undervisningsdjur som inte hålls som försöksdjur.

Grundsyftet med förprövning är att förebygga djurskydds- och djurhälsoproblem. Vid prövningen tas ställning till om hägnet i sig uppfyller djurskyddsbestämmelserna.

Ansökan om förprövning görs hos Länsstyrelsens landsbygdsenhet på en särskild blankett tillsammans med karta, byggnadsritningar, fotografier och övriga beskrivningar.

Observera att får inte börja bygga innan Länsstyrelsen har beslutat om förhandsgodkännande. Du får heller inte börja använda det du byggt innan Länsstyrelsen besiktat byggnaden.

Det är därför viktigt att du meddelar oss när du är klar. Vid besiktningen kontrollerar vi att du har följt Länsstyrelsens förprövningsbeslut.

Här hämtar du blanketten "ANSÖKAN - förprövning av djurstall enligt djurskyddsförordningen", på Jordbruksverket

Här finns en e-tjänst där du kan anmäla att din förprövade byggnation är klar för slutbesiktning

Du behöver tillstånd för att hålla djur i hägn

För att hålla djur i hägnet krävs även tillstånd enligt 41a § jaktförordningen (SFS 1987:905). Närmare föreskrifter om vilka djur som får hållas i hägn, och hur vilthägn ska utformas, finns i Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd (NFS 2002:20).

Tillstånd enligt jaktförordningen får inte ges om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar. När det gäller kronhjort, dovhjort, älg, vildsvin och mufflonfår får endast djur som fötts upp i fångenskap hållas i hägn (87 § jaktkungörelsen samt 12 a § jaktförordningen).

Att hålla skadat vilt i hägn

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om vilthägn (NFS 2002:20) krävs tillstånd för att hålla vilt mer än 48 timmar. Tanken med det är att privatpersoner som påträffat skadat vilt ska hinna få djuret under vård hos godkänd viltrehabiliterare.

Hittar du något av statens vilt ska det rapporteras, eller ännu hellre lämnas in till närmaste polisstation.

Förevisning av djur

En anläggning (till exempel ett hägn) för offentlig förevisning av djur ska även godkännas av länsstyrelsen enligt 37 § djurskyddsförordningen (SFS 1988:539) innan den får tas i bruk, eller efter att djur flyttas till en annan anläggning inom djurparken. Bland annat ställs krav på att en veterinär och en zoolog knyts till anläggningen och att föreståndaren som ansvarar för djurhållningen och djurskyddet skall ha lämplig kompetens.

Bestämmelser om innehåll i ansökan om godkännande med mera finns i Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i djurparker med mera (SJVFS 2003:77). Enligt 40 § artskyddsförordningen (SFS 2007:847) krävs tillstånd av länsstyrelsen för att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte förevisa vissa djur, till exempel fåglar och levande däggdjur av arter som lever vilt i Sverige.

 I artskyddsförordningen finns även bestämmelser om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd.

Djurskyddsbestämmelser

Djur i hägn omfattas av djurskyddslagens (SFS 1988:534) och djurskyddsförordningens (SFS 1988:539) bestämmelser. Viltfångade djur får normalt inte hållas för sällskap och hobby.

Livsmedelsverkets bestämmelser

Även livsmedelsverkets bestämmelser gäller för vilthägn. Dessa regler behandlar bland annat hur kött ska hanteras, krav på slakterier med mera.

Import av djur

Vid import av djur gäller särskilda bestämmelser och tillstånd krävs från Jordbruksverket.

Mer information 

Information om gällande djurskydds- och livsmedelsbestämmelser kan även lämnas av kommunens miljökontor.