Rivning av bävrars bo och damm

Bäverdammar kan skapa översvämningar och därmed skador på till exempel väg och järnväg, jordbruksmark och vattentäkter. Länsstyrelsen får ge tillstånd till att ta bort bävrars boplats och dammbyggnad.

Bäverdammen, men inte boplatsen (bäverhyddan), får förstöras utan att söka tillstånd 1 maj–31 augusti. Det här har bara markägare och jakträttsinnehavarens tillstånd att göra.

1 september–30 april får tillstånd bara ges om det är absolut nödvändigt för att förhindra allvarliga skador. En skriftlig ansökan ska först skickas till Länsstyrelsen.

På platser med stor bäveraktivitet och en besvärlig skadebild rekommenderas att den allmänna jakttiden för bäver, 1 oktober-15 maj, istället utnyttjas.