Allemansrätten

I Sverige har alla rätt att vistas i naturen. Det gäller alla som vistas här - inte bara svenska medborgare och det gäller så gott som överallt. Vi får vandra, cykla, åka skidor och rida på många platser. Det är också tillåtet att tälta och elda och att åka båt. Allemansrätten är inte bara en rätt. Det finns skyldigheter att följa också.
Barn plockar kantareller i skogen

Inte störa - inte förstöra!

Allemansrätten innebär en fantastisk möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Den ger oss alla möjlighet till friluftsliv och upplevelser i naturen, även på privatägd mark utanför tomtmark. Men allemansrätten är inte bara en rättighet utan också en skyldighet att visa hänsyn.

Hänsyn mot markägare och brukare

När vi rör oss i naturen måste vi visa hänsyn mot markägaren eller brukaren och hans intressen, men också hänsyn mot andra människors rätt att uppleva naturen på dess egna villkor utan störande intrång.

Hänsyn mot djur och växter

Vi måste också ta hänsyn till mångfalden av de växter och djur som är beroende av en ostörd och oförstörd natur. Det finns även särskilda regler för arter som är sällsynta eller hotas av plockning.
Läs mer om fridlysta växter och djur här

Plockning av mossor, lavar och lummerväxter

Många använder mossor, lavar och lummerväxter som prydnad exempelvis i julljusstaken. Plockning av mossor och lavar är generellt sett tillåten i Sverige med markägarens tillåtelse.

Plockning kan dock vara förbjuden inom särskilt skyddade områden så som naturreservat, nationalparker och Natura 2000-områden.
Läs mer här om vilka regler som gäller i skyddad natur
Vissa arter är även skyddade i Artskyddsförordningen. Exempelvis är lummerväxter fridlysta - läs mer om fridlysning i länken i stycket ovan.

Samråd med Länsstyrelsen krävs om plockningen kan innebära att naturmiljön väsentligt förändras (12 kap. 6 § miljöbalken). Generellt sett bör plockning av större sammanhängande ytor undvikas. I områden med höga naturvärden kan även plockning i mindre skala innebära en väsentlig förändring av naturmiljön. Om ingen anmälan för samråd görs så ligger hela ansvaret på verksamhetsutövaren, när det gäller att bevisa att ingen skada på naturmiljön har skett.
Mer information om hur du gör en anmälan för samråd finns här

Allemansrätten - inte alltid så enkel...

En sak är vad som anses som bra eller dåligt uppförande och en annan är vad rättsreglerna säger. Är du osäker på vad som gäller? Kontakta hos på Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket för mer information. Du kan också läsa mer i foldrar och broschyrer som vi tipsar om här. Eller fråga markägaren vad du får göra - rida, tälta, passera osv. Markägaren kan dock inte ge dig tillåtelse att göra saker som är förbjudna i andra lagstiftningar, som t ex att köra på barmark i terrängen.  

Terrängkörning ingår INTE i allemansrätten

Läs mer här vilka regler som gäller för terrängkörning på barmark, på snö och för vattenskoter

 

Barn som åker skidor i ett spår

 Läs mer

Naturvårdsverkets webbplats

Håll-Sverige-Rent

Informationsmaterial:
Naturvårdsverkets foldrar om allemansrätten

Allemansrätten - vad säger lagen?  (Naturvårdsverket)

Allt om allemansrätten - ett svenskt kulturarv

Håll-Sverige-Rent - affischer på flera språk

Vad gäller i naturreservat?
Allemansrätten gäller även i naturreservat, men den kan vara begränsad genom olika regler - föreskrifter. Läs föreskrifterna för respektive naturreservat innan du besöker det - eller på skylten i reservatet.