Handel och preparering av hotade arter

Världen innehåller uppskattningsvis 5-8 miljoner olika växt- och djurarter. En del av dessa arter är starkt hotade på grund av att vi människor utplånar deras livsmiljöer.

För att skydda de hotade arterna och garantera den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överenskommelsen kallas CITES.
Uppstoppade fågel monterad på pinne på väggen

Det finns internationella ligor som tjänar miljoner på att smuggla och hantera hela, eller delar av dessa utrotningshotade djur och växter. Ofta är processen från levande djur och växter till färdigt preparat, accessoarer eller prydnadssak mycket grym och hänsynslös men det finns också en laglig handel och för den krävs tillstånd och intyg.

Alla som bedriver en verksamhet där hotade arter (levande, uppstoppade, delar, eller som preparat) kan förekomma ska ha kunskap om vad som krävs för detta. De verksamheter som åsyftas är förvaring, transportering, handel, förevisning och preparering.

Flera lagstiftningar

Den som handlar med hotade djur och växter måste kunna bevisa att handeln sker på ett lagligt sätt. Om det inte kan bevisas är Länsstyrelsen skyldig att anmäla misstanke om brott till polisen. Det är främst fyra olika lagstiftningar som berör detta område: artskyddsförordningen i miljöbalken, svenska jaktlagstiftningen, djurskyddslagstiftningen och CITES-förordningen (rådets förordning EG nummer 338/97).

Vilka berörs av dessa regler?

Reglerna gäller såväl levande som döda djur och växter samt hela, delar eller preparat av dessa. Vilka berörs av detta? Främst kanske det är konservatorer, zoobutiker och djurparker – men även auktionsfirmor, antikhandlare och privatpersoner kan vara berörda. Ett exempel är då en uppstoppad rovfågel ingår i ett dödsbo. Då måste man veta att det bl.a. är förbjudet att bjuda ut till försäljning, sälja, köpa eller erbjuda sig att köpa en uppstoppad rovfågel. För att bedriva kommersiella aktiviteter (i detta fall handla med en uppstoppad rovfågel) krävs CITES-intyg från Jordbruksverket.

Avgift

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd (NFS 1997:7) samt 10 § avgiftsförordningen, ska en avgift betalas för Länsstyrelsens prövning av ansökan om tillstånd till handel, förevisning och preparering av hotade arter. Avgiften är för närvarande 600 SEK och bekostar själva prövningen och utgör inte betalning för ett tillstånd. Ansökningsavgiften ska sättas in på Länsstyrelsens postgirokonto 35190-8 och på talongen ska ärendets diarienummer uppges. Ansökningarna behandlas inte förrän avgiften är betald.

Förteckning och återrapportering

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd (NFS 1997:7) ska den som har tillstånd att handla, förevisa och preparera arter enligt artskyddsförordningen senast den sista februari sända en kopia av den förteckning som under föregående kalenderår förts i enlighet med tillståndet. Länsstyrelsen arbetar med tillståndsärenden, tillsyn och rådgivning inom detta område.