Mänskliga rättigheter

Länsstyrelsens personal ska ha goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna.

  Målet är att arbetet för lika rättigheter och möjligheter ska genomsyra länsstyrelsernas organisationer och verksamhet. Arbetet utgår från diskrimineringslagen och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera människor utifrån deras kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller könsöverskridande uttryck.

Den nya diskrimineringslagen beslutades 2009 och omfattar fler områden jämfört med den tidigare lagstiftningen. Med den har det blivit lättare att bekämpa diskriminering mer effektivt. Samtidigt som lagen trädde ikraft bildades en gemensam ombudsmannamyndighet, Diskrimineringsombudsmannen. Den ersätter de tidigare fyra ombudsmännen mot diskriminering (handikappombudsmannen HO, jämställdhetsombudsmannen JämO, ombudsmannen mot etnisk diskriminering DO och ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning HomO).

Länsstyrelsen i Dalarna har en viktig uppgift när det gäller att respektera, skydda och tillgodose de mänskliga rättigheterna i sin dagliga verksamhet.

Utgångspunkten för länsstyrelsens arbete med de mänskliga rättigheterna är framförallt uppdraget i länsstyrelseinstruktionen. Enligt instruktionen har Länsstyrelsen i uppgift att integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet mot diskriminering. (Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion) Länsstyrelsen fattar beslut i frågor som rör enskilda där frågor om respekt av rättigheter blir centralt. Länsstyrelsen arbetar också mycket med frågor som rör skydd av rättigheter. Kameraövervakning är ett exempel som handlar om hur man kan skydda människor från att utsättas för brott. Även tillgodoseendet av rättigheter är mycket väsentligt. I exempelvis informationsarbete som riktar sig till medborgare för att de ska kunna veta vilka rättigheter de har arbetar länsstyrelsen med att främja mänskliga rättigheter i samhället.

Att bekämpa diskriminering är en central målsättning i arbetet för mänskliga rättigheter. I länsstyrelsens arbete med att integrera de mänskliga rättigheterna i verksamheten ska särskild hänsyn tas till skyddet mot diskriminering. Det innebär att Länsstyrelsen ska verka för att den verksamhet som bedrivs inom länsstyrelsen och den service och de tjänster som erbjuds medborgarna ska vara lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för alla.

 

Länsstyrelserna - en förebild för lika rättigheter

I mitten av januari 2011 genomfördes den första länsstyrelsegemensamma utbildningen om mänskliga rättigheter och diskriminering. Den som är intresserad av att lära sig mer om detta, kan läsa den handledningsplan som här finns att ladda ner som PDF:

Handledning - Grundutbildning i mänskliga rättigheter